Algemene verkoopsvoorwaarden PELLETMAGAZIJN

 1. Behoudens anders overeengekomen is PELLETMAGAZIJN enkel gebonden door haar eigen offerte en/of orderbevestiging en onderhavige voorwaarden, met uitdrukkelijke uitsluiting van de eigen contractuele voorwaarden van de cliënt.
 2. De overeengekomen prijs heeft enkel betrekking op de offerte en/of orderbevestiging van de door PELLETMAGAZIJN beschreven goederen.
 3. Elke vermelde leveringstermijn geldt ter informatieve titel. De levering van goederen vindt plaats af fabriek GENK, BELGIE. Van dat ogenblik gaat het volledige risico van de goederen over op de cliënt. Het vervoer ervan geschiedt altijd voor risico en op kosten van de cliënt.
 4. PELLETMAGAZIJN blijft de exclusieve titularis van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door haar geleverde goederen.
 5. Alle facturen zijn vooruit betaalbaar. Betaling dient te geschieden op de vestigingsplaats van PELLETMAGAZIJN te GENK, BELGIE. Door de cliënt betaalde voorschotten blijven definitief verworven.Zolang de geleverde goederen niet volledig betaald zijn blijven zij uitsluitend eigendom van PELLETMAGAZIJN en kunnen ten alle tijde terug gevorderd worden door PELLETMAGAZIJN.
 6. Elke onbetaalde factuur wordt vanaf haar vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de intrest tegen de referentie - intrestvoet vermeerderd met 7 procentpunten en afgerond tot het hogere halve procentpunt (art. 5W.02.08.2002) / Elke onbetaalde factuur zal bovendien van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een forfaitaire vergoeding ten belope van 10% van het uitstaande factuurbedrag, behoudens indien de werkelijke invorderingskosten - met begrip van de kosten voor juridische bijstand - hoger zouden zijn (art. 6.W.02.08.2002).
 7. Voor iedere verzonden aanmaning zal het factuurbedrag steeds met 25,00€ verhoogd worden.
 8. Elke klacht betreffende een levering en / of factuur dient door de cliënt schriftelijk te worden gemeld binnen de 7 dagen na levering / ontvangst van de factuur. Iedere latere klacht wordt niet aanvaard.
 9. In geval van een door de cliënt bewezen gebrekkige levering zal PELLETMAGAZIJN naar eigen goeddunken overgaan ofwel tot de belevering van de gebrekkige goederen, ofwel tot de creditering van de corresponderende factuur. De garantieverplichting van PELLETMAGAZIJN is strikt beperkt tot het voorgaande.
 10. Onderhavige transactie wordt beheerst door het Belgisch Recht. In geval van betwisting zullen de rechtbanken van Hasselt, Belgie exclusief bevoegd zijn, met dien verstande dat PELLETMAGAZIJN gerechtigd is een betwisting aanhangig te maken voor de rechtbank van de zetel / woonplaats van de cliënt.
 11. PELLETMAGAZIJN is niet verantwoordelijk voor schade ontstaan tijdens het transport uitgevoerd door een externe firma en kan derhalve niet verplicht worden tot uitkeren van een schadevergoeding.
 12. Klachten omtrent de kwaliteit van onze producten moeten ons steeds binnen 14 kalenderdagen na ontvangst schriftelijk gemeld worden.
 13. In geval de klant vragende partij is om de goederen retour te zenden kan dit binnen de termijn van 14 kalenderdagen, de kosten voor het retourneren zullen steeds ten laste zijn van de klant. De verpakking bij het retour nemen dient origineel en ongeopend te zijn. Bij palletzendingen moeten de goederen dus nog op het pallet gestapeld zijn en omwikkeld zijn met stretchfolie.De goederen mogen niet gebruikt en/of beschadigd zijn. Bij eventuele gebruiksschade of beschadigingen zijn de kosten hiervan steeds ten laste van de klant.
 14. Indien de klant bij levering onder rembours niet gepast kan betalen aan de chauffeur of afwezig bent, zal de transportprijs aan de klant doorgerekend worden voor de tweede aanbieding. 
 15. Noch PELLETMAGAZIJN noch de externe vervoerder kunnen verantwoordelijk gesteld worden van schade ontstaan aan de oprit (bv verzakkingen) door het oprijden met vrachtwagen of transpallet.
  De chauffeur beslist ten alle tijde zelf of het mogelijk is om de pallet neer te zetten op de plaats van uw voorkeur, wanneer hij beslist dat dit niet mogelijk is omdat de situatie dit niet toelaat of dit niet veilig kan gebeuren is dit besluit onbetwistbaar.
  De chauffeur word niet geacht de goederen zelf af te stapelen tenzij hij er zelf voor zou kiezen.
 16. Bij het weigeren van een zending zullen steeds de kosten van de heenvracht en terugvracht vermeerderd met eventuele andere gemaakte of door te rekenen kosten aan de klant doorberekend worden met een minimum van 50,00€ per pallet of pakket.
 17. Bij alle reserveringen, bestellingen, afhalingen en leveringen verklaart de klant zich steeds akkoord te zijn met onze algemene voorwaarden.